Η οικοσυστημική προσέγγιση αποτελεί την πλέον σύγχρονη και καθιερωμένη κατεύθυνση στην αλιευτική διαχείριση και στη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων γενικότερα. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (EU 2008). Η πρωταρχική αρχή της οικοσυστημικής προσέγγισης είναι μια επέκταση των παραδοσιακών αρχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, έτσι ώστε να καλυφθεί και το οικοσύστημα στο σύνολό του και προϋποθέτει τη διατήρηση των δομών του οικοσυστήματος που εξασκείται η αλιεία και των διαδικασιών και των αλληλοεπιδράσεων που το επηρεάζουν. H περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των οργανισμών με το οικοσύστημα απαιτεί τον προσδιορισμό παραμέτρων που στην ποιοτική και ποσοτική παρουσία των οργανισμών που διαβιούν στο οικοσύστημα. Τα οικοσυστημικά μοντέλα συνθέτουν τη διαθέσιμη πληροφορία για τη μελέτη των άμεσων και έμμεσων τροφικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συνιστωσών του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση της αλιείας. Η ευρεία χρήση του τροφικού μοντέλου “Ecopath with Ecosim” έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση της κατανόησης της δομής και λειτουργίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ορίων αναφοράς και δεικτών εκμετάλλευσης
του οικοσυστήματος με βάση μετα-αναλύσεις αποτελεσμάτων καθώς και για τη διερεύνηση διαχειριστικών και περιβαλλοντικών σεναρίων.
Το παρόν έργο θα εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα πληροφορία, θα παράγει νέα γνώση και θα συνθέσει τα δεδομένα με σκοπό την εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει ένα οικοσυστημικό μοντέλο ισοζυγίου μάζας στην τεχνητή λίμνη πηγών Αώου με τη μεθοδολογία EwE ώστε να λειτουργήσει ως επιχειρησιακό ργαλείο διαχείρισης και να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς διαχείρισης ή άλλους τοπικούς φορείς, όπως αλιευτικές ενώσεις και επιστημονικούς φορείς.