Μέλη Δ.Ε.Π Εργαστηρίου

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι katselis.png

Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλιευτική εκμετάλλευση παράκτιας ζώνης»

Βιογραφικό Σημείωμα: George Katselis CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58237

Email: gkatselis@upatras.gr

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα και Τέταρτη 11:00-12:30

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=3XdyxoIAAAAJ

Scopus author’s page: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8373869200

Ο Γιώργος Ν. Κατσέλης είναι πτυχιούχος Βιολογίας και διδάκτορας του Παν/μιου Πατρών (Βιολογίας Ιχθύων). Είναι καθηγητής του τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Ιχθυοπληθυσμών και Αλιευτική Εκμετάλλευση Παράκτιας Ζώνης». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην βιολογία και την οικολογία των υδρόβιων ζώων και την εκμετάλλευση, προστασία και διαχείριση παράκτιων περιοχών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 80 σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στα 45 προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής. Η επιστημονική αναγνώριση περιλαμβάνει περισσότερες από 700 παραπομπές στο Google Scholar (h = 16) και έχει προσκληθεί να κρίνει περισσότερα 50 άρθρα σε 21 διεθνή περιοδικά και 70 σε συνέδρια.


Αλέξιος Ράμφος, Aναπληρωτής Καθηγητής,Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Θαλάσσια Βιολογία-Υδροβιολογία»

Βιογραφικό Σημείωμα: A_Ramfos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58422

Email: aramfos@upatras.gr

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη & Πέμπτη 10:00 – 12:00

Ο Δρ. Ράμφος Αλέξιος είναι Γεωπόνος απόφοιτος του Τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996) και Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Πατρών στη Θαλάσσια Οικολογία (2004) με ειδίκευση στο θαλάσσιο ζωοπλαγκτό.

Από το 2010 ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του σημερινού Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (πρ. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία – Υδροβιολογία».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται τα τελευταία έτη στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών, στη χαρτογράφηση ευαίσθητων και προστατευόμενων παράκτιων ενδιαιτημάτων και στη μελέτη πλαγκτικών και βενθικών ζωικών και βενθικών φυτικών οργανισμών σε παράκτια και μεταβατικά οικοσυστήματα.


Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος, Aναπληρωτής Καθηγητής,Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα»

Βιογραφικό Σημείωμα: D_Moutopoulos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58422

Email: dmoutopo@upatras.gr

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη-Παρασκευή 9:00-12:00

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507317714

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=mRPu400AAAAJ&hl=el

Ο Δρ. Δημήτριος Μουτόπουλος είναι Βιολόγος-Ιχθυολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. (1999), με μεταπτυχιακό στην “Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες” (2000) από το ίδιο τμήμα και Διδάκτωρ του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Δυτικής Ελλάδας (2012) με ειδίκευση στη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών αποθεμάτων.

Επαγγελματική δραστηριότητα στη γνώση της δομής, της δυναμικής και της λειτουργίας της αλιείας και των αλιευτικών πόρων και στην καταγραφή, αξιολόγηση και διακίνηση της αλιευτικής πληροφορίας ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τους επαγγελματίες. Μέλος της ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (Scientific Technical Economic Fisheries Committee, STECF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ιωάννης Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Εξυγίανσης, Ποιοτικός έλεγχος και Εμπορία Οστρακοειδών

Βιογραφικό Σημείωμα: J_Theodorou_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58438

Email: jtheo@upatras.gr

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη 12:00-13:00 και Τετάρτη 12:00-13:00

Ο Ιωάννης Θεοδώρου είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στην Αλιεία & Καλλιέργεια Οστρακοδέρμων (Παν/μιο Bangor Ουαλίας, ΗΒ), την Διαχείριση Ποιότητας Αλιευτικών Προϊόντων & Μάρκετινγκ (Παν/μιο Ηull, HB) και Διδακτορικό στις Εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες (Παν/νιο Γάνδης, Βέλγιο). Εχει 25+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στις Μεσογειακές Υδατοκαλλιέργειες, στα οποία έχει υλοποιήσει περισσότερα από 26 βιομηχανικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα στον τομέα αυτό. Ως εμπειρογνώμων έχει διατελέσει σύμβουλος σε εθνικούς (ΣΕΘ, Yπ. Περ/ντος & Κλιματικής Αλλαγής) και διεθνείς φορείς & οργανισμούς (FAO-GFCM) στην Ευρώπη (ΕΕ, AquaTT) και τις ΗΠΑ (ΝΟΑΑ). Έχει δημοσιεύσει 20 εργασίες και 13 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και επιβλέψει την εκπόνηση 10 Μεταπτυχιακών Εργασιών.