Στόχος του έργου είναι η περιγραφή της ιχθυοπανίδας του ταμιευτήρα πηγών Αώου, προκειμένου να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του υδατικού δυναμικού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητάς του. Η μελέτη θα αποτελέσει επικαιροποίση της γνώσης  σχετικά με την ιχθυοπανιδα του ταμιευτήρα και βάση αναφοράς για τη συστηματική παρακολούθηση της,  ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταγραφή ξενικών ειδών υδρόβιων οργανισμών. Η μελέτη συνοδεύεται  από τεκμηριωμένες προτάσεις λήψης διαχειριστικών μέτρων καθώς και από προτάσεις για τη συνέχιση της παρακολούθησης στο άμεσο μέλλον με σκοπό την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών μέτρων που θα εφαρμοστούν.