Περιγράμματα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»


Μαθήματα 1ου Εξαμήνου


ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (PSM101)

Συντονιστής: Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ

ECTS: 7

ΔιδάσκοντεςΜαθήματα
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΕισαγωγή στην Επαγωγική Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Η έννοια του τυπικού σφάλματος. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι μέσων τιμών
Ν. ΒΛΑΧΟΣΑνάλυση διακύμανσης
Ν. ΒΛΑΧΟΣΣυντελεστής συσχέτισης του Pearson. Μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Υπόδειγμα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης.
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΠολλαπλή παλινδρόμηση
Ν. ΒΛΑΧΟΣΠολλαπλή παλινδρόμηση (Εργαστήριο)
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΑνάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση σε συστάδες, διαχωριστική ανάλυση
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΑνάλυση χρονοσειρών (univariate, bivariate)
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΕισαγωγή σε περιβάλλον GIS 1
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΕισαγωγή σε περιβάλλον GIS 1
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΕισαγωγή σε περιβάλλον GIS 3
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΑρχές κατασκευής μοντέλων (Ανάλυση περίπτωσης μονάδας κλωβών, Μοντελοποίηση ιχθυοπαραγωγικής διαδικασίας).
Α. ΓΑΡΜΠΗΣΕισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
Χ.ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣΕξετάσεις Μαθήματος

ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (PSM102)

Συντονιστής: Α. ΡΑΜΦΟΣ

ECTS: 7

ΔιδάσκοντεςΜαθήματα
Γ. ΚΛΑΔΑΣΤυποι υδατικων οικοσυστηματων.
Γ. ΚΛΑΔΑΣΠοιότητα νερού στα «Ιχθυοτρόφα Ύδατα».
Κ. ΠΟΥΛΟΣΜικροβιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτινων οικοσυστημάτων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί.
Α. ΡΑΜΦΟΣΠλαγκτικοί οργανισμοί στα υδάτινα συστήματα. Κατηγορίες οργανισμών.. Οικολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην οικολογία και κατανομή των πλαγκτικών οργανισμών.
Α. ΡΑΜΦΟΣΒενθικοί οργανισμοί στα υδάτινα συστήματα. Κατηγορίες οργανισμών. Οικολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην οικολογία και κατανομή των βενθικών οργανισμών.
Α. ΡΑΜΦΟΣΑλληλεπίδραση πλαγκτικών & βενθικών οργανισμών με τις υδατοκαλλιέργειες.
Α. ΡΑΜΦΟΣΤο οικοσύστημα της Μεσογείου – Λεσσεψιανοί μετανάστες.
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Κ.Ιχθύες, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των άγναθων, χονδριχθύων και οστεϊχθύων.
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Κ.Συστηματικές ομάδες χονδριχθύων και οστεϊχθύων της Μεσογειακής και Ελληνικής Ιχθυοπανίδας.
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣΠαραγωγικότητα υδάτινων συστημάτων. Κλιματική αλλαγή.
Κ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣΒιοποικιλότητα – Γενετική ποικιλότητα.
Κ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ – Α. ΡΑΜΦΟΣΟδηγίες Συγγραφής Εργασιών – Αναζήτηση βιβλιογραφίας.
Α. ΡΑΜΦΟΣΕξετάσεις Μαθήματος

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου


ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PSM201)

Συντονιστής: Δ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ECTS: 6

ΔιδάσκοντεςΜαθήματα
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΈμμεσες και άμεσες επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΑλληλεπιδράσεις περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών παραμέτρων στα ιχθυοαποθέματα
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΜοντέλα εφαρμογής της δυναμικής των πληθυσμών και της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΠροστασία αποθεμάτων και Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΑπορριπτόμενα και παράπλευρα αλιεύματα, Αλληλεπίδραση των ανώτερων τροφικών επιπέδων υδρόβιων οργανισμών (θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά, χελώνες) με την αλιεία.
Μ.ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥΔιάρθρωση ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Τρίτες χώρες. Χωρο-χρονικές απαγορεύσεις των αλιευτικών εργαλείων
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥΑνάπτυξη μεθόδων για τη διερεύνηση τάσεων και προτύπων κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων . Κύκλοι ζωής αλιευτικών προϊόντων (Life Cycle Products).
Δ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑνάπτυξη και εφαρμογή πολυ-ειδικών
οικολογικών μοντέλων και οικολογικών δεικτών: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της βιώσιμης αλιείας-περιβάλλοντος”
Δ.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΕξετάσεις Μαθήματος