Εικόνα apecolab1Το εργαστήριο έχει ιδρυθεί το 2002 και έχει θεσμοθετηθεί (ΦΕΚ Β 2680/2015) με στόχο την εκπαίδευση και έρευνα σε αντικείμενα Βιολογίας και οικολογίας υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, ζωοπλαγκτονικοί και ζωο-φυτοβενθικοί οργανισμοί), την Διαχείριση και εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, την μελέτη Περιβαλλοντο – κοινωνικό – οικονομικών συνιστωσών και παραγωγής αλιευμάτων, την Προστασία βιοποικιλότητας (οικότοποι και είδη), Προστατευόμενες περιοχές, Μοντελοποίηση  παραγωγικών διαδικασιών και ανάλυση κινδύνου.

Διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με παραγωγικούς και λοιπούς φορείς.

Εικόνα apecolab2Την  διετία 2014-2015 το εργαστήριο συμμετείχε στην υλοποίηση 10 εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει αναπτύξει και αξιολογήσει καινοτόμα προγράμματα στον χώρο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ενώ παράλληλα υποστηρίζει την παρακολούθηση της οικολογική ποιότητα του περιβάλλοντος καλλιέργειας Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών αλλά και την παρακολούθηση και εποπτεία προστατευόμενων περιοχών Nature 2000.

Έχει αναπτύξει μια σειρά λογισμικών που αφορούν στην διαχείριση ιχθυομονάδων ή εργαστηριακών εργαλείων που διέπονται από την φιλοσοφία του low cost. Στο πλαίσιο αυτό επίσης έχει κατασκευάσει ένα low cost τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα – σε πειραματικό στάδιο – για την δυνατότητα υποβρύχιας βιντεοσκόπησης της παράκτιας ζώνης.

Πρόσφατα έχει προμηθευτεί εξοπλισμό αεροφωτογράφισης χαμηλού ύψους, εξοπλισμός ο οποίος πιστεύεται ότι θα δώσει την δυνατότητα σημαντικής αναβάθμισης της συλλεγόμενης πληροφορίας.

Εικόνα apecolab3